Pedagógia BA

Visszalépés


Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi

Képzési ciklus: alap

Képzési forma (tagozat): nappali

A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Képzési idő: 6 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180

Az összes kontakt óra száma: 1900

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

Szakfelelős: Veressné dr. Gönczi Ibolya

A szak képzési és kimeneti követelményei

1. Az alapképzési szak megnevezése: pedagógia

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

   végzettségi szint: alapfokozat (bacalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
   szakképzettség: pedagógia alapszakos bölcsész
   a szagképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Pedagogy

3. Képzési terület: bölcsészettudományi

4. Képzési ág: pedagógia és pszichológia

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
   6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
   6.2 A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
   6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
   6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
   6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit
   6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A gyorsan változó és átalakuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között, a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódott műveltséganyag ismeretében a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit képesek szakszerűen átlátni és bennük - szakmai vezetés mellett - közreműködni. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
alapozó ismeretek: 20-30 kredit
filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,
alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a pedagógiába, pszichológiába, a művelődés és a     tudomány világába);
szakmai törzsanyag: 135-15 kredit, ebből
      a) általános szakterületi ismeretek: 85-105 kredit
      b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiái modult, amelynek kreditértéke legalább 5 kredit

9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat magában foglalja a közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához.

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

11. Záróvizsga-követelmények
Az ismeretek ellenőrzési formái:
a) a szakdolgozat követelményei és a hozzá rendelt kreditek száma:
Az alapokleveles pedagógia szak szakdolgozatának kredit értéke: 4, értelmezése és kritériumai (I-IV. pont együttesen):
Szakdolgozatnak az a munka tekinthető, amely megfelel a felsőoktatási gyakorlat idevonatkozó követelményeinek; a tanulmányok záró írásbeli teljesítménye, önálló (a jelölt saját megfigyeléseire, vizsgálataira, szakirodalmi olvasmányaira alapozott) szakmai, szakirodalmi alkotás; terjedelme: 40 ezer karakter (hagyományosan 20-25 gépelt oldal), amely terjedelem a mellékleteket, szakirodalmi listát nem tartalmazza.

Tematikája szerint lehet (A-D választható):
A) vizsgálat, megfigyelések alapján készített empirikus tanulmány;
B) nevelési helyzet-, esetelemzés,
C) pedagógiai tárgyú dokumentum elemző feldolgozása,
D) a szaktudományos képzés valamelyik tárgyához kapcsolódó szakirodalmi alapú dolgozat.
A szakdolgozat leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele.
A szakdolgozat bírálattal, megajánlott osztályzattal és a jelölthöz előre eljuttatott kérdésekkel kerül a záróvizsga bizottsághoz. A záróvizsgán a jelölt válaszol a munkájával kapcsolatos
kérdésekre, ez alapján állapítja meg a bizottság a dolgozatra adható jegyet (osztályzatot), amely a záróvizsga eredményébe beleszámít.
b) a záróvizsgára bocsátás feltételei (az Ftv. 95. § (3) szerint), sajátosan pedig a kötelező szigorlatok teljesítése, a differenciált szakasz (specializáció, minor) követelményeinek teljesítése, szakdolgozat.
A záróvizsga részei: szóbeli tételsor és szakdolgozat, tárgyai: a pedagógia szak alapképzésének záróvizsga tételsora+ specializáció záróvizsga tételsora.
Eredményének kiszámítási módja: a pedagógia szak alapképzésének szóbeli tételére +
specializáció szóbeli tételére + a szakdolgozatra megítélt osztályzatnak az átlagából képzett ötfokú osztályzat.