Kulturális szolgáltatásfejlesztés

Tandíj: 250.000 Ft/félév

 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

1.       A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

kulturális szolgáltatásfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

 

2.       A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben történő megnevezése

kulturális szolgáltatásfejlesztési szakember

 

3.       A szakirányú továbbképzés képzési területe:

bölcsészettudományi

 

4.       A felvétel feltétele:

bármely főiskolai szintű, illetve alapképzési szakon vagy egyetemi szintű, illetve mesterszakon szerzett szakképzettség

 

5.       A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév.

 

6.       A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

7.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

7.1. Elsajátítandó kompetenciák

Képesek:

– a különféle kulturális intézmények és színterek (elsősorban közművelődési, könyvtári és múzeumi területen) szolgáltatási tervének készítésre;

– a különféle kulturális intézmények és színterek szolgáltatásfejlesztésének koordinálására, menedzselésére;

– kulturális célú projektek generálására, kialakítására és lefolytatására;

– kulturális intézmények és színterek közösségének elérésére, bővítésére;

– új típusú kulturális szolgáltatások generálására;

– mindezen tevékenységek korszerű és hatékony dokumentálására.

 

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

Ismerik:

–  a kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát;

–  a kultúra intézményrendszerének főbb történeti és funkcionális változásait;

–  a kulturális intézményrendszer szerkezetének és funkcióinak szinkronszemléletű vizsgálatának elveit, módszereit, a működés jogi és szervezeti aspektusait;

– a kulturális szervezetek rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet rendszerkörnyezettel való összefüggéseit, illetve a szervezeti kommunikáció szabályait;

–  a kulturális szervezetekkel kapcsolatos gazdaságtan, pénzügy és a kulturális marketing alapvető kérdéseit;

– a kulturális szolgáltatások rendszerét, lehetőségeit, az új típusú kulturális szolgáltatásokat (pl. felnőttképzés, kulturális továbbképzési rendszer, együttműködés a különböző kulturális intézmények között, múzeumandragógia, látogatóbarát szemléleti elvek, kulturális turizmus, gerontagógia, digitális archívum stb.);

–  a kulturális projekt ciklus menedzsment alapjait és alkalmazási lehetőségeit kulturális célú pályázatok és projektek keretében.

 

7.3. Személyes adottságok

Rendelkeznek személyes és szociális kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességével; emberek és csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességével; emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással; ismereteik alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással; egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal; csapatban való munkára alkalmassággal; a folyamatos megújulás igényével; a minőség iránti elkötelezettséggel.

 

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Alkalmasak:

–  kulturális intézményekben szakmai munkakörök betöltésére;

–  kulturális célú közösségek és kiscsoportok animálására, vezetésére;

–  kulturális fejlesztési célok elemzésére és a feltételéhez igazodó tervek készítésére;

– a kulturális szervezetek funkcióit és szolgáltatásait a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez alakítani;

–  segíteni a kulturális, felnőttképzési, művészi és tudományos értékek közvetítésének hatásmechanizmusait, szervezeti formáit.

 

8.       A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei

–  a kultúraközvetítés intézményrendszere (szervezetek, jogi szabályozás, adminisztráció, minőségfejlesztés) és gyakorlata (rendezvényszervezés):13 kredit

–  tér-társadalom-kultúra (művelődésszociológia, kultúrakutatás, turizmus) 10 kredit

– kulturális szolgáltatásfejlesztés (új típusú kulturális szolgáltatások: gerontagógia, felnőttképzés, múzeumandragógia, digitális archiválás stb.): 10 kredit

–   forrásteremtés (menedzsment, marketing és pályázatírási ismeretek): 11 kredit

–   szakmai gyakorlat: 5 kredit

–   választható ismeretek: 7 kredit

 

9.       A szakdolgozat kreditértéke: 4 kredit.