Andragógia BA

Visszalépés


Indított szakirányok: Felnőttképzési szervező, Művelődésszervező

Képzési ciklus: alap

Képzési forma (tagozat): nappali (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses), levelező (költségtérítéses)

Költségtérítés összege: 143.000 Ft

Képzési idő: 6 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180

A szakra való bejutás feltételei: érettségi

Várjuk mindazokat, akik a kultúra terjesztése, rendezvények szervezése, kulturális tevékenységek végzése és/vagy a felnőttek képzésének szervezése, tréningek, képzések tartása iránt érdeklődőek, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

Az alapszak célja és elhelyezkedési lehetőségei: olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján - szakirányú felkészültségüknek megfelelően - képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Főbb tantárgyi modulok és tantárgyak:

Alapozó ismeretek:

a) általános alapozó tárgyak: filozófiatörténet, szociológia, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, információkeresés;

b) pedagógiai-pszichológiai alapozás: neveléstörténet, neveléstan, didaktika, nevelés- és művelődésfilozófia; bevezetés a pszichológiába, fejlődéspszichológia, szociálpszichológia;

c) társadalomismereti modul: közgazdasági és jogi ismeretek, a társadalomtudományi kutatások módszertana, vezetéselmélet, Európa-tanulmányok modul.

Szakmai törzsanyag:

a) általános szakterületi ismeretek:

aa) az andragógia alapjai (az andragógia tudományelméleti és tudományfilozófiai alapjai, andragógiaelmélet);

ab) andragógia-történet és komparatív andragógia (az andragógia története, felnőttképzési forrás- és dokumentumelemzés, komparatív andragógia); művelődéstörténet (egyetemes és magyar művelődéstörténet);

ac) a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés elmélete (emberi erőforráselméletek, a felnőttképzés gazdasági és jogi környezete, marketing és minőségbiztosítási alapismeretek);

ad) felnőttoktatási rendszerek, munkaerő-piaci képzések, minőségirányítás (formális, nem for­má­lis és informális képzési rendszerek tervezése, szervezése, irányítása és mi­nő­ség­biz­to­sí­tása);

ae) szakmai gyakorlat;

b) differenciált szakmai ismeretek:

ba) felnőttképzési szervező szakirányon: oktatásmarketing - piackutatás; a felnőttképzések tervezése; a felnőttképzés jogi szabályozása; a felnőttképzés módszertana és eszközrendszere;

bb) művelődésszervező szakirányon: a kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai, kultúraközvetítő intézményrendszerek/médiaismeret, tér-társadalomkultúra/művelődésszo­cio­lógia ismeretek; kulturális/művészeti menedzsment, szociokulturális animáció; kulturális vállalkozások, marketing, PR, művelődés-gazdaságtan; nonprofit szektor és menedzsmentje; szakmai gyakorlat.

A szak továbblépési lehetőségei: szakmai továbbtanulás elsősorban az andragógia MA, az emberi erőforrás tanácsadó MA, a kulturális mediáció MA, neveléstudományi MA szakokon lehetséges, ahonnan akár a neveléstudományi Ph.D. (doktori) fokozat megszerzése felé is továbbléphetnek.